ДЪРЖАВАТА ДА СЪСТАВИ КРИЗИСЕН ПЛАН ЗА СПАСЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЦ-ОВЕ Печат
Автор: Социалдемократи   
Вторник, 11 Юли 2017г. 14:42ч.

 

TEC

България, заедно с други засегнати европейски страни трябва да предприеме оспорване на приетата директива за най-добри налични техники за големите горивни инсталации

След приетите на 28 април тази година в ЕС нови изисквания по Референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, България е изправена пред много сложен казус. Ако не бъдат предприети незабавни действия от страна на държавата, българските ТЕЦ-ове ще трябва да спрат работа според новите правила. Това би заложило огромна социална бомба пред българското общество. Последствията от нея ще бъдат:

- Рязко увеличаване на безработицата в районите на топлоелектрическите централи. Според експерти затварянето на централите ще додеде до съкращаване на над 30 хил. души, заети във въгледобива и още около 120 хил. работещи в свързаните индустрии;
- Страната ще бъде принудена да плаща 1 млрд. лева годишно за внос на електроенергия, ако бъдат съкратени мощности, за да се покрият изискванията на ЕС, вредните емисии да бъдат намалени с 40% до 2030 година;
- Цената на електроенергията за битови и индустриални цели ще поскъпне драстично, което ще се отрази крайно негативно върху социалното положение на българските граждани.
- Дори да бъдат изпълнени новите изисквания на ЕС, не е сигурно постигането на желания резултат по отношение на екологията, тъй като покъпването на електроенергията ще принуди много домакинства да използват алтернативни източници за отопление, каквито са твърдите горива, а те са един от най-силните замърсители на въздуха в населените места.

Въпреки приетите изисквания на ниво ЕС, България има възможност да излезе от кризисната ситуация. Първа стъпка в това отношение е правителството да предприеме действия за съгласуване на обща позиция с останалите страни в общността, които са силно засегнати от директивата. Крайната цел е в рамките на тримесечния срок, който изтича на 27 юли да се предприеме процедура по оспорване на новите изисквания в Европейския парламент. Като втора стъпка, едновременно с инициативата по оспорване на Референтния документ, правителството, заедно с ТЕЦ-овете и предприятията във въгледобивната промишленост да започнат подготовка за договаряне на дерогации за този сектор от българската икономика, ако по една или друга причина новите правила не паднат в Европейския парламент.
България може и има реални основания да се възползва от европейското законодателство в тази област, което предвижда възможност за изключения (дерогации). Член 15, т. 4 от  Директивата за  индустриалните емисии упълномощава компетентните власти да дават дерогаци по индивидуални случаи, където спазването на най-добрите налични технологии би довело до разходи, които са неоправдани спрямо постигнатите екологични ползи. Повечето български топлоелектроцентрали изпълняват критериите за екологични норми, според които може да се поиска право на изключение. Това, обаче не може да се случи от самосебе си. Необходима е много сериозна работа на всички компетентни български институции, засегнатите предприятия и представителите на страната в Европейския парламент за доказване на изпълнението на тези критерии и договаряне на дерогации за този сектор от българската икономика.

От Политическо Движение Социалдемократи настояваме българското правителство да предприеме следните мерки за постигане на добър краен резултат за родната икономика и гражданите на страната:
- Съгласуване на съвместни действия с останалите страни от ЕС, силно засегнати от новите изисквания за вредните емисии, генерирани от големи горивни инсталации;
- Оспорване на Референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации в рамките на Европейския парламент, заедно с други страни от европейската общност;
- Бързо съставяне на план за договаряне с ЕС на дерогации за българските ТЕЦ-ове, като алтернативен вариант за спасяване на сектора, ако оспорването на директивата не успее;
- Приемане на план за подобряване на екологичните норми в ТЕЦ-овете, съвместно с индустрията в сектора.